ثبت نام

کلیه قوانین و مقررات را خوانده و تایید می نمایم.

کد تایید به شماره ارسال شده است.

ارسال مجدد کد تا 120 ثانیه دیگر

شماره تلفن همراه تایید شده است.

اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید.

بسته مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید.

نشست های A1
2 نشست همزمان
20 کاربر همزمان
نامحدود جلسه
نامحدود زمان استفاده
جلسات خصوصی
جلسات عمومی
تومان
نشست های A2
5 نشست همزمان
70 کاربر همزمان
نامحدود جلسه
نامحدود زمان استفاده
جلسات خصوصی
جلسات عمومی
تومان
نشست های B1
1 نشست همزمان
10 کاربر همزمان
نامحدود جلسه
نامحدود زمان استفاده
جلسات خصوصی
جلسات عمومی
تومان
نشست های B2
2 نشست همزمان
20 کاربر همزمان
نامحدود جلسه
نامحدود زمان استفاده
جلسات خصوصی
جلسات عمومی
تومان
رایگان
4 نشست همزمان
250 کاربر همزمان
نامحدود جلسه
نامحدود زمان استفاده
جلسات خصوصی
جلسات عمومی
تومان