نشست های خود را آنلاین برگزار کنید.
ثبت نام شرکت کننده ثبت نام برگزار کننده ورود

پلن های برگزاری جلسات

جلسات خصوصی
جلسات خصوصی
می توانید جلسات را به صورت خصوصی برگزار کنید.

در این نوع جلسات برگزار کننده شماره موبایل افراد دعوت شده را در لیست دعوت شده ها وارد میکند و کاربران برنامه جلسه را در تقویم کاری خود مشاهده می کنند.

جلسات عمومی
جلسات عمومی
در سامانه نشست های آنلاین آسمان می توانید جلسات خود را بصورت عمومی برگزار نمایید.

در جلسات عمومی نیازی به تعریف دعوت شدگان نیست و فقط کافیست جلسه خود را برنامه ریزی نمایید و لینک را به کاربرانی که میخواهید به جلسه بیایند برسانید.

تقویم کاری
تقویم کاری
برنامه زمانی جلسات خود را در تقویم کاری مشاهده نمایید.

بعد از اینکه برگزارکننده جلسه شماره موبایل شما را در یک جلسه ثبت نمود شما می توانید در تقویم کاری موجود در ناحیه کاربری خود جلساتی که باآن دعوت شده اید را مشاهده نمایید.